Biodiversity and Animal Conservation Lab

L’objectiu principal del Grup de Biologia de la Conservació (BACLab en les seves sigles en anglès) és, en primer lloc, ampliar la base de coneixement dels factors ecològics i socials que afecten les poblacions d’éssers vius i els ecosistemes, a fi de ser capaços de transferir els resultats de la recerca a la conservació de la biodiversitat, la gestió sostenible dels sistemes naturals i la planificació del territori. L’àmbit d’actuació són els sistemes agroforestals i fluvials, tant mediterranis com euro-siberians i d’alta muntanya boreoalpina.

Una part de les activitats del Grup se centren en la recerca bàsica entesa com l’estudi de la biologia de poblacions i els processos ecològics, naturals i antròpics que incideixen sobre la biodiversitat, tant sigui d’hàbitats, com d’espècies amenaçades, bioindicadores o clau en el funcionament dels ecosistemes en un context de canvi global. Aquest anàlisi proporciona els instruments científics necessaris per, en primer lloc, conèixer els condicionants biològics i ecològics de la distribució i diversitat d’espècies i hàbitats per, en segon lloc, avaluar-ne l’estat de conservació. Finalment, a partir es la informació anterior, es poden elaborar plans i mesures per a la conservació, recuperació i restauració de la diversitat biològica de forma compatible amb la gestió sostenible del territori.

La recerca del Grup se centra principalment en espècies de fauna, flora i hàbitats amb un alt valor de conservació. També s’utilitzen sistemes d’indicadors per avaluar els canvis en els sistemes naturals i s’elaboren directrius per millorar la gestió dels recursos naturals els sistemes de la regió mediterrània i alpina. L’anàlisi s’articula a diferents escales: des de l’escala espacial de parcel·la fins a la de paisatge i des de l’escala de la gestió executiva, agronòmica, forestal o d’altra índole, fins a la influència del canvi global.

Les activitats de transferència es centren en la integració dels resultats obtinguts en les diferents línies de recerca en la millora de la gestió i la planificació del territori. Els projectes de transferència estan pensats per a oferir informació, directrius i recomanacions que ajudin a la presa de decisió dels gestors (públics i privats) en matèria de conservació de la biodiversitat.

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter