Nou article: Indicadors de l’impacte dels canvis en els usos del sòl utilitzant el monitoratge dels ocells a gran escala: l’abandonament de la terra en una regió mediterrània

En un nou article recentment publicat a la revista Ecological Indicators, hem desenvolupat una metodologia que, a partir de les dades de projectes de monitoratge a gran escala, genera indicadors que poden avaluar l’impacte que els canvis soferts en els usos del sòl produeixen en la biodiversitat. En particular, hem aplicat aquesta metodologia per avaluar l’impacte que l’abandonament de terres agrícoles i forestals ha tingut en els ocells a Catalunya en la darrera dècada. Els resultats d’aquest treball quantifiquen l’impacte significatiu que ha tingut el creixement progressiu de la vegetació als sistemes naturals del nostre país. Per contra, aquest treball no mostra un efecte significatiu de l’abandonament de l’activitat pròpiament agrícola.

Herrando, S, Anton, M, Sardà-Palomera, F., Bota, G., Gregory, R.D., Brotons, L. (2014). Indicators of the impact of land use changes using large-scale birdsurveys: Land abandonment in a Mediterranean region. Ecological Indicators 45 (2014) 235–244. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2014.04.011

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter