Jordi Camprodon Subirachs

Investigador – PhD en Ecologia forestal

Tel: +34 973481752 (ext. 237)

Skype: jcamprodon_ctfc

Email

Jordi Camprodon desenvolupa la seva activitat investigadora al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. La seva recerca se centra en l’anàlisi de la interacció entre la diversitat biològica, els seus requeriments ecològics i la gestió forestal i altres usos del sòl, a escala local i el paisatge. La seva activitat se centra en la investigació aplicada i la transferència dels resultats de la gestió del territori.

Interaccions fauna-hàbitat en ecosistemes forestals

La variabilitat de la composició interna i l’estructura de l’hàbitat a escala de rodal o interna és el principal factor ecològic que explica la riquesa, abundància i diversitat de les comunitats de fauna i les poblacions de les espècies. L’investigador ha treballat en les relacions de la fauna i els canvis del seu hàbitat en m sistemes mediterranis, euro-siberians i boreoalpins, usant com a bioindicadors ocells, mamífers. Pren com a referència variables rellevants des del punt de vista del funcionament dels sistemes i la biodiversitat i importants des de l’òptica forestal, com la disponibilitat de cavitats i fusta morta o la maduresa i densitat de l’arbrat i del sotabosc.

Al mateix temps, centra la investigació des del punt de vista de l’ecologia i la conservació d’espècies en perill d’extinció, com el gall fer, els picots i els quiròpters forestals, en relació amb les variables estructurals de l’hàbitat en diferents escenaris naturals de pertorbació.

Estructura del paisatge i de distribució de la fauna

En una escala més àmplia – complementària de l’escala de rodal – la distribució i abundància de les espècies depèn de la configuració dels hàbitats a escala de paisatge. Aquest punt de vista permet fer un zoom que va des dels mosaics d’hàbitat agrícoles i forestals, fins a una escala regional. A la regió mediterrània els paisatges forestals han experimentat una gran transformació al llarg de la història. En les últimes dècades els canvis han d’accelerar per l’abandonament rural, els incendis a gran escala i els canvis en els usos dels recursos (fusta, biodiversitat, turisme). La conservació de la biodiversitat s’ha convertit en una qüestió clau en la revalorització dels productes forestals.

Transferència de la recerca aplicada a la gestió i restauració dels hàbitats

Investigació en aquest camp, segons els objectius i hipòtesis plantejades, utilitza bioindicadors o bé espècies amb un alt valor de conservació. Dos exemples o de la seva recerca és analitzar el gradient entre la fragmentació i l’augment dels ocells i els ratpenats amb la riquesa dels mosaics agroforestals en els paisatges mediterranis i l’altre, la interacció entre la distribució de les àrees vitals de gall fer i la planificació forestal.

Els resultats de la recerca es transfereixen a la planificació forestal, més en general, l’ordenació del territori, en forma d’assessorament a administracions, empreses i particulars, elaboració d’informes i manuals de divulgació tècnica i científica. La recerca sobre els indicadors biològics també s’utilitza en la planificació i el seguiment de projectes de restauració ecològica de terrenys forestals en finques públiques i privades, com és el cas de la restauració fluvial o la millora de l’hàbitat del gal fer o dels quiròpters forestals. L’objectiu final de les seves investigacions és proporcionar als gestors del medi ambient les eines adequades per ajudar a preservar les funcions socials, econòmiques i ambientals dels ecosistemes agroforestals a curt i llarg termini.

Currículum

Des del 2010 Investigador del Biodiversity and Animal Conservation lab (BAC lab) Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
2004-2010 Investigador i cap de l’Àrea de Biodiversitat Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
Des del 2004 Professor associat Departament de Ciències Ambientals. Universitat de Vic
2004 Estada postdoctoral Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive (CEFE-CNRS, France)
1997-2003 Doctorat en Ecologia Forestal Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)

Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona

1989-1997 Activitat professional en gestió, comunicació i educació ambiental La Vola Companyia de Serveis Ambientals SAL
1984-1988 Llicenciatura de Biologia Universitat de Barcelona

Publicacions

Articles

 1. Camprodon J., Faus J., Salvanyà P., Soler-Zurita J., Romero J. L. 2015. Suitability of poplar plantations for a cavitynesting specialist, the Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor, in the Mediterranean mosaic landscape. Acta Ornithol. 50: 157–169. DOI 10.3161/00016454AO2015.50.2.004
 2. Camprodon, J. 2010. Biodiversitat i gestió forestal: estat de la qüestió. Medi Ambient. Tecnologia i Cultura, 44: 7-12.
 3. Flaquer C, Puig X,  Fàbregas E, Guixé D, Torre I, Ràfols RG, Páramo F, Camprodon J, Cumplido JM, Ruíz-Jarillo R, Baucells AL, Freixas L, Arrizabalaga A. (2010) Revisión i aportación de datos sobre quirópteros de Catalunya: Propuesta de Lista Roja. Galemys, 22 (1): 29-61 ISSN: 1137-8700
 4. Camprodon, J., Guixé, D. & Flaquer, C. 2009. Efecto de la gestión forestal sobre los quirópteros en hayedos de Cataluña. Galemys, 21: 195-215.
 5. Camprodon, J., Salvanyà, J. i Soler-Zurita, J. 2008. The abundance and suitability of tree cavities and their impact on hole-nesting bird populations in beech forests of the NE Iberian Peninsula. Acta Ornithologica, 43 (1): 17-31.
 6. Camprodon, J. 2008. Elementos biológicos a tener en cuenta en la planificación forestal a escala de rodal y de paisaje. Cuad. Soc. Esp. Cienc. For., 27: 79-86.
 7. Camprodon, J. & Brotons, Ll. 2006. Effects of undergrowth clearing on bird communities of Northwestern Mediterranean coppice Holm oak forests. Forest Ecology and Management, 221: 72-82.
 8. Camprodon, J. & Salvanyà, J. 2005. Cavitats arbòries en fagedes del Montseny: disponibilitat, caracterització i importància per als ocells i altres vertebrats en relació a l’estructura de l’hàbitat i la gestió forestal. Actes de la Trobada VI d’Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona. Barcelona.
 9. Camprodon, J. 2005. Efectes de l’estructura dels boscos i la gestió forestal sobre els ocells. Rural & Forest, 4: 15-23.
 10. Camprodon, J. 2004. Efectes de l’estructura i la gestió del bosc sobre la biodiversitat. Els ocells com a bioindicadors. Silvicultura, 44: 9-10
 11. Camprodon, J. Ós bru i gestió forestal. Bioma, 2: 45-47. 2000.
 12. Camprodon, J. Estado actual de la investigación de la biodiversidad en relación con la conservación y la gestión de los ecosistemas forestales ibéricos in Actas del IV Fòrum de Política Forestal. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. 2000.

Llibres o parts de llibres

 1. Campión, D., Camprodon, J., Novoa, C. & Guzmán, D. Silvicultura. In Canut, J., García-Ferré, D. & Afonso, I. Manual de conservación y manejo del urogallo pirenaico. Generalitat de Catalunya. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.In press.
 2. Camprodon, J. 2008. Biodiversitat en plantacions de pollancre. In Tusell, J. M. & Mundet, R. Gestió silvícola del pollancre. Manual didàctic. Consorci Forestal de Catalunya.
 3. Camprodon, J., Faus, J. I Salvanyà, J. 2008. Selecció de l’hàbitat i conservació del picot garser petit (Dendrocopos minor) a la conca de la Tordera (2003-2006). In Boada, M., Mayo, S. & Maneja, R. (eds.). Els sistemes socioecològics de la conca de la Tordera. Institució Catalana d’Història Natural. pp. 449-458.
 4. Camprodon, J. & Plana, E. (ed.). 2007. Conservación de la biodiversidad y gestión forestal. Aplicación en la fauna vertebrada. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya & Edicions Universitat de Barcelona. Barcelona. 2a edició revisada i ampliada.
 5. Camprodon, J. 2007. Tratamientos forestales y conservación de la fauna vertebrada. In J. Camprodon & E. Plana (ed.): Conservación de la biodiversidad y gestión forestal. Aplicación en la fauna vertebrada. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya & Edicions Universitat de Barcelona. Barcelona. 2001.
 6. Camprodon, J., Campión, D., Martínez-Vidal, R., Onrubia, A., Robles, H., Romero, J. L., i Senosiain, A. 2007. Status, habitat selection and conservation of Iberian Woodpeckers. In: Camprodon J., Plana E. (eds). Biodiversity conservation, vertebrates and forestry. Edicions Universitat de Barcelona i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Barcelona.
 7. Camprodon, J. 2006. Biodiversitat i gestió forestal en els boscos catalans. In Vilar, Ll. et al. Els boscos a Catalunya. Aprofitament i futur. Col·lecció Ciència, Cultura i Humanisme, 2. Centre Excursionista de Catalunya. Barcelona.
 8. Camprodon, J. & Ezquerra, J. 2006. Manejo del estrato arbóreo. In Fernando Ballesteros & Luis Robles (eds.): Manual de conservación y manejo del hàbitat del urogallo cantábrico. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
 9. Bota, G., Morales, M. B., Manyosa, S. & Camprodon, J. (ed.) 2005. Ecology and Conservation of Steppe-land Birds. Lynx Edicions, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Universidad Autónoma de Madrid, Universitat de Barcelona. Barcelona.
 10. Camprodon, J., Guixé, D. & Maluquer, J. 2004. La fauna vertebrada a les valls d’Alinyà. In: Institució Catalana d’Història Natural. Els sistemes naturals de la reserva d’Alinyà. Fundació Territori i Paisatge. Institució Catalana d’Història Natural. Barcelona.
 11. Baucells, J., Camprodon, J., Cerdeira, J. & Vila, P. Nidales y comederos para aves y otros vertebrados. Lynx Edicions. 2004.
 12. Camprodon, J. & Plana, E. (ed.). Conservación de la biodiversidad y gestión forestal. Aplicación en la fauna vertebrada. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya & Edicions Universitat de Barcelona. Barcelona. 2001.
 13. Baucells, J., Camprodon, J. & Ordeix, J. La fauna vertebrada d’Osona. Lynx edicions. 1999.
 14. Camprodon, J. Codina, J., Molist, M., Ordeix, M. & Sitjà, R. El Ter, un riu per viure-hi. Una visió de la geografia física, la problemàtica i la gestió a la conca del Ter. Grup de Defensa del Ter. Manlleu. 1995.
 15. Camprodon, J. & Collell, J. 1995. El bosc més que un club. Radiografia dels boscos de Catalunya comarca per comarca. Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Editorial Proa. Barcelona.
 16. Camprodon, J. 1994. La gestió del bosc. Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Eumo editorial. Vic.
 17. Camprodon, J. & Ordeix, M. 1993. “Osona” in R. Fortià (ed.). El Medi Natural a les Comarques Gironines. Diputació de Girona. Girona.
 18. Orta, J., del Hoyo, J., Camprodon, J. et al. 1992. Espais naturals. In R. Folch (director): Història Natural dels Països Catalans. Enciclopèdia Catalana. Barcelona.

Projectes destacats (des del 2008)

 1. Accions per a espècies amenaçades a Catalunya: ecologia i conservació dels nòctuls. Projecte Biosilva. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Any 2010.
 2. Estudio de las poblaciones de tejo en la serra de Llaberia. Directrices para la conservación, gestión y analisis de  su evolución. Consorci Serra de Llaberia – Fundación Biodiversidad. 2010.
 3. Élaboration d’une guide de gestion des pins à crochets Projet «Unciplus». Interreg IVa France-Espagne. GEIE Forespir. 2008-2011.
 4. Réseau pyrénéenne de galliformes de montagne. Projet «Gallipyr». Interreg IVa France-Espagne. GEIE Forespir. 2008-2011.
 5. Recuperação de rios no SUDOE Europeu. Projet «Ricover». Interreg  SUDOE Portugal-Espagne. 2008-2011.
 6. Quadern de fitxes de conservació de ratpenats i gestió forestal in Projectes de fauna forestal: Conservació de fauna i gestió forestal. Projecte Biosilva. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Any 2009.
 7. Mesures de gestió per a la conservació de la fauna vertebrada en el context del planejament municipal. Oficina de Planificació i Anàlisi Territorial de la Diputació de Barcelona.  2007-2008.
 8. Elaboració de manuals de gestió de la fauna forestal. in Projectes de fauna forestal: Conservació de fauna i gestió forestal. Projecte Biosilva. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Any 2008.
 9. Conservació de la fauna i gestió forestal als espais naturals d’interès i forests comunals  del Ripollès. Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès. Durada:  2007-2008.
 10. Ecologia i conservació dels pícids (Picidae) a la Val d’Aran. Conselh Generau d’Aran. Durada: 2007-2008.
 11. Catàleg dels quiròpters del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Distribució, diversitat i inventari de refugis i àrees d’interès. Fase II: Inventari d’espècies aquàtiques i forestals presents a l’àmbit del PN de l’alt Pirineu. Conjuntament amb el Museu de Granollers i Galanthus, Parc Natural de l’Alt Pirineu Any 2008.
 12. Ecologia i conservació dels quiròpters forestals en funció de la qualitat i la gestió dels hàbitats. Efecte de la gestió forestal en el poblament de quiròpters forestals La comunitat de ratpenats a rouredes en un context de paisatge en mosaic in Projectes de fauna forestal: Conservació de fauna i gestió forestal. Projecte Biosilva. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Any 2008.
 • Print this article!
 • Facebook
 • RSS
 • Twitter