Biosilva: conservació de la biodiversitat i gestió forestal. Ecologia i conservació de quiròpters forestals

Des de l’any 2001 el BAC lab  treballa amb el Servei de Protecció de Fauna, Flora i Animals de Companyia del Departament de Medi Ambient i Habitatge – actualment Dept. d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural – de la Generalitat de Catalunya en estudis sobre conservació de fauna amenaçada i gestió forestal.

La comunitat de ratpenats compta amb una diversitat molt elevada d’espècies d’alt interès de conservació. Al continent europeu hi viuen 34 espècies de ratpenats o quiròpters, de les quals 28 espècies crien, estan de pas o hivernen a Catalunya (Flaquer et al. 2010). En els últims decennis s’ha constatat una devallada de les poblacions europees de determinades espècies (Dann 1980; Roer 1982; Gaisler et al., 1982). Una part d’aquesta dinàmica cal atribuir-la a l’activitat humana, que provoca la desaparició o alteració dels refugis diürns, la minva de preses per l’ús d’insecticides i l’alteració dels hàbitats. Alhora, són un bon indicador de l’estat de conservació dels hàbitats. Això mateix els fa molt vulnerables a les actuacions forestals.

Bona part de les espècies de ratpenat amenaçades tenen hàbits forestals, com ara el nòctul gran (Nyctalus lasiopterus) i el nòctul mitjà (Nyctalus noctula) que es consideren Vulnerables (VU) a partir de l’estat actual de coneixement. Per tant és clara la importància de treballar en el coneixement de la seva biologia i ecologia per tal de poder establir criteris de gestió i mesures de conservació adequades a nivell català.

Objectius principals:

  1. obtenir la informació necessària per a la conservació d’espècies de fauna amenaçades i la millora de la diversitat biològica en relació amb la gestió forestal i altres usos del territori.
  2. oferir orientacions tècniques als gestors per la gestió sostenible del medi natural i modelitzar com pot respondre la diversitat biològica en futurs escenaris de planificació territorial.

Tasques desenvolupades i resultats obtinguts:

  • Recerca d’espècies amenaçades de quiròpters forestals: s’han mostrejat més de 300 cavitats en arbres arreu del país, i s’han localitzat colonies de nòctul petit (Nyctalus leisleri), nòctul mitjà  (Nyctalus noctula) i de nòctul gran (Nyctalus lasiopterus).
  • Caracterització dels refugis utilitzats pels nòctuls: mitjançant radioseguiment realitzat a 5 nòctuls petits i 1 nòctul gran s’han localitzat i caracteritzat diferents cavitats utilitzades. Complementàriament, el seguiment que s’ha fet del nòctul mitjà a Lleida, ha aportat dades de cavitats utilitzades per aquesta espècie.
  • Col·locació i control de caixes refugi per ratpenats: seguiment de la ocupació de les caixes refugi repartides per fagedes, rouredes, pinedes de pi negre i de pinassa.
  • Marcatge de ratpenats: s’han marcat amb xips subcutanis 66 nòctuls petits (Nyctalus leisleri), una femella de nòctul gran (Nyctalus lasiopterus) i 4 mascles de nòctul mitjà (Nyctalus noctula). El 2011 ja s’han aconseguit les primeres recaptures.

Els resultats obtinguts es poden traduir en tots els casos en una sèrie de directrius i manuals pràctics dirigits a gestors i administracions competents en matèria de biodiversitat i medi natural, amb l’objectiu de millorar l’estat de conservació de la fauna de forma integrada amb la gestió forestal en els diferents hàbitats forestals de Catalunya.

Financiació:

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter